Đóng

Hàn gắn đồ sứ – để vật dụng qua đêm trước khi sử dụng.